Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prácVytlačiť
 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu . Za stavbu je považovaná taká konštrukcia, ktorá je pevne spojená s inou stavbou alebo so zemou pevným základom, zvarom, pilótami, kotvou či iným spôsobom, alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu či jej umiestnenie je pod zemou. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania, ak stavebný zákon neustanoví inak. Povolenie na stavbu alebo zmenu stavby- napr. výstavbu rodinného domu či zmeny už existujúceho rodinného domu, na ktoré je potrebné stavebné povolenie, vydáva Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, prevádzka Podzámska 39, Hlohovec. Tu dostanete aj žiadosť na stavebné povolenie a dozviete sa, aké sú potrebné prílohy a stanoviská. Okrem projektovej dokumentácie je to hlavne list vlastníctva, ktorým preukazujete právny vzťah k nehnuteľnosti, resp. k pozemku určenému na výstavbu. Na list vlastníctva netreba zabúdať ani pri ohlasovaní drobných stavieb, na ktoré vydáva súhlas obecný úrad. Za ohlásenie drobnej stavby je účtovaný správny poplatok 10 EUR.

Ohlásenie obecnému úradu postačí:

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe;

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; napr. zatepľovanie rodinného domu;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.

Drobné stavby sú teda také stavby ako je napr. garáž či záhradný domček pre stavbu na bývanie- rodinný dom. Členíme ich:

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, šopy, garáže, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považuje aj:  nové oplotenie,  pokládka dlažby, napr. zámkovej či chodníkov, Þ prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby- teda prípojky na verejný vodovod, plyn a elektriku. Udržiavacími prácami a stavebnými úpravami, pri ktorých

nie je potrebné ani ohlásenie obecnému úradu, sa rozumejú:

a) opravy fasády, opravy a výmena povrchu plochých striech alebo strešnej krytiny ak sa nemení tvar či sa nepridávajú strešné okná, odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, ktoré nie sú nosné, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových ´zábradlí,

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

d) výmena vnútorného zariadenia, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, e) maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ak tak neučiní, dopustí sa priestupku a pri dodatočnom povoľovaní drobnej stavby môže byť potrestaný aj finančnou sankciu. Finančná pokuta môže byť vyčíslená až do výšky 331 EUR.

K ohláseniu drobnej stavby pripojí list vlastníctva alebo iný doklad potvrdzujúci právny vzťah k nehnuteľnosti, jednoduchý situačný výkres, pripojí podklady s náležitosťami žiadosti na ohlásenie drobnej stavby. Vzory žiadostí nájdete na obecnom úrade.

Na uskutočnenie jednoduchých stavieb a drobných stavieb a ich zmien svojpomocnou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, kt. má stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru a min. 3 roky praxe- kvalifikovanou osobou.

Stavebný úrad však môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, napr. ak sa jedná o zmenu stavby. Charakter drobnej stavby nemá totiž prístavba alebo nadstavba k hlavnej stavbe a to ani v prípade, že napr. prístavba bude spĺňať rozmery drobnej stavby (plocha 25m² a výška 5m) a bude mať k hlavnej stavbe doplnkovú funkciu. Vyplýva to z ustanovenia § 135b ods. 5 SZ, ktoré určuje, že zmeny dokončenej stavby sú: · nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, · prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou, · stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. V prípadoch, kedy sa mení pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby je potrebné požiadať o stavebné povolenie a nie je prípustné zmenu stavby uskutočniť len na základe ohlásenia „drobnej stavby“. Ak teda stavebník ohlási „drobnú stavbu“ a z podkladov je zrejmé, že sa jedná o zmenu stavby, obec stavebníkovi podanie vráti. Podobne postupuje stavebný úrad aj v prípade stavebnej úpravy, ktorou · sa podstatne mení vzhľad stavby (napr. výmeny plochej strechy za sedlovú), · sa zasahuje sa do nosných konštrukcií stavby (napr. búranie priečok alebo vytvorenie novej priečky, vytvorenie nového okenného otvoru, a pod.). · sa mení spôsob užívania stavby (napr. zo stavby určenej na trvalé bývanie budú skladové priestory a pod. · sa ohrozujú záujmy spoločnosti (napr. ochrana zdravia ľudí, požiarna bezpečnosť a pod.)

Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 


 
 
Položky 1-15 z 17

Verejná vyhláška

Zverejnené 9.10.2019 -sp-


 

Informácia o zmene úradných hodín

Zverejnené 1.4.2019 -sp-
Aktualizované: 13.5.2019 -sp-


 
Položky 1-15 z 17

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka