Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Merašice a Dolné Trhovište

Dolné Trhovište

Víta Vás Obec Dolné Trhovište

Pečať obce z roku 1781

Poloha, prírodné podmienky:

   Obec Dolné Trhovište leží v Trnavskom kraji, na východe okresu Hlohovec, 9,5 km východne od okresného mesta. Kataster obce, ktorého východná hranica je totožná s hranicou okresov Hlohovec a Nitra, resp. Trnavského a Nitrianského kraja, má pretiahnutý tvar v smere západ – východ. Má rozlohu 10,06 km2. Kataster obce má relatívny výškový rozdiel 68 m. Nadmorská výška sa pohybuje od 162 do 230 m n.m.. Centrálna časť sa nachádza v nadmorskej výške 175 m n.m.
   Obec susedí na severe s Horným Trhovišťom a Dolnými Otrokovcami, na východe s Merašicami a Novými Sadmi, na juhu s Pastuchovom a na západe s okresným mestom Hlohovec a s Tepličkami.
   Z geomorfologického hľadiska patrí obec do Podunajskej nížiny, celok Podunajská pahorkatina, oddiel Nitrianska pahorkatina a pododdiel Bánovská pahorkatina. Povrch v chotári obce je typický pahorkatinný, s jasne viditeľnými a zvlnenými úvalinami a úvalinovitými dolinami, charakteristickými pre nížinnú pahorkatinu. Kataster obce leží v doline Trhovišťského potoka, pravostrannom prítoku potoka  Radošina. Územie je tvorené neogénnymi (mladotreťohornými) usadeninami, ktoré sú pokryté vrstvou spraší.
 
Mapa okolia obce
 

Klimatické podmienky:
    Územie leží v klimaticky teplej, mierne vlhkej oblasti, s miernou zimou, na styku s mierne teplou klimatickou oblasťou, ktorej relatívne nižšie hodnoty teplôt sú spôsobené blízkosťou pohoria Považský Inovec.
Základné klimatické ukazovatele na území majú nasledovné hodnoty:
-    priemerná ročná teplota vzduchu: 9 – 10o C
-    priemerný počet letných dní v roku, t.j. dní s teplotou 25o C a vyššou: 50 – 60
-    priemerný ročný úhrn zrážok:  650 – 700 mm
-    smer prevládajúcich vetrov.  S – Z
 
Vodstvo a rastlinstvo:
   Katastrom obce preteká Trhovišťský potok. Pramení na úpätí Považského Inovca, preteká obcou v smere od západu na východ a vlieva sa do potoka Radošina. Na typických hnedozemiach sprašovej nížinnej pahorkatiny, miestami černozemiach na sprašiach, rastú najmä teplomilné dúbravy s prímesou agátu. Potencialnou prirodzenou vegetáciou na prevažne odlesnenom povrchu boli dubovo-hrabové a dubovo-cerové lesy, v okolí potoka dreviny tvrdého lužného lesa, ako jaseň, brest a jelša.
 
Využitie katastra:
      Typy súčastnej krajiny rozlišujeme na základe toho, akým spôsobom a do akej intenzity človek zasahuje do prírodného krajinného typu. Obec patrí k poľnohospodárskej nížinnej krajine so sústredenými sídlami, patriacej k pahorkatinnej oráčinovej krajine. Krajina je odlesnená a pretvorená na lesostep. Západne a južne od obce sa nachádza les, ktorého časť patrí do katastra obce. Technické prvky krajiny sú obmedzené na intravilán obce.
   Poľnohospodárska výroba je zameraná na pestovanie obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín  pre živočíšnu výrobu. Živočíšna výroba je zameraná na produkciu hovädzieho mäsa a mlieka.
 

Celková výmera katastra v m2                                  
                            10057251
Poľnohospodárska pôda          
                              8767841
  Z toho: orná pôda
                              8527343
               Vinice
                                      487
               Záhrady
                                158735
               trvalo trávne porasty
                                  81276
               ovocné sady
                                       -
Nepoľnohospodárska pôda
                              1289410
Z toho: lesný pozemok
                                517843
             vodná plocha
                                  79240
             zastavané územie
                                450102
             ostatné plochy
                                242225

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ľudské zdroje:
Demografická charakteristika:
     V rokoch 1869 až 1930 sa počet obyvateľov obce v podstate nemenil, pohyboval sa od 352 do 376. K najvýznamnejšiemu vzostupu došlo až po 2. svetovej vojne. Maximálny počet obyvateľov dosiahla obec v roku 1970. Bolo to 728 obyvateľov. Odvtedy ich počet klesá.
 

Rok:
1869
1890
1910
1930
1948
1970
1980
1991
1998
2002
2003
2004
2005
Počet obyvateľov
352
332
381
376
516
728
713
631
624
629
638
635
624

 
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva:
Základné vzdelanie                        181
Učňovské bez maturity                  204
Úplné stredné učňovské                  24
Úplné stredné všeobecné                16
Stredné odborné bez maturity           5
Úplné stredné odborné                    56
Vysokoškolské – Mgr., Ing., Dr.      13                   
 
Údaje z ostatného sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2001

 


 


438777

Úvodná stránka