Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Merašice a Dolné Trhovište

Aktuality

        Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Merašice    

                                                          

 

 

     Obecné zastupiteľstvo Merašice v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ Merašice č. 2   /2015 zo dňa 21.1.2015 

v y h l a s u j e

 

          termín konania volieb hlavného kontrolóra obce  Merašice na deň 18.3.2015

 

1/  Kvalifikačné predpoklady kandidáta

a/  ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

 

2/  Ďalšie podmienky

a/  znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

b/  manažérske zručnosti

c/  dynamická a silná osobnosť

d/  komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

e/  reprezentatívne vystupovanie

f/  práca s počítačom na užívateľskej úrovni

g/  flexibilnosť, zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť

 

3/  Náležitosti písomnej prihlášky

a/  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje(e-mail, telefón)

b/  štrukturovaný profesijný životopis

c/  úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d/  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

e/  informácia o skutočnosti či kandidát podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť

     alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb

     vykonávajúcich podnikateľskú činnosť

f/  čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči Zdravotnej poisťovni, Sociálnej         

     poisťovni, Daňovému úradu a Obci Merašice

g/  písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002

     Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného

     kontrolóra na riadnom rokovaní OZ Merašice

 

4/  Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými prílohami najneskôr

     14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 4.3.2015 do 15.00 hod. v kancelárii Obecného

     úradu Merašice osobne, alebo poštou na adresu Obecný úrad Merašice 183, 920 61.

     Žiadosť musí byť podaná v zalepenej obálke opatrenej výrazným nápisom „ Voľba

     hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ !“

 

5/  Každý kandidát bude včas osobitne pozvaný na rokovanie OZ v deň konania voľby a bude mu umožnené prezentovať svoju žiadosť ústnym podaním pred samotným aktom vykonania voľby v časovom rozsahu najviac 4 minúty. Samotný akt voľby bude prebiehať v zmysle príslušných §-ov zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

6/  OZ Merašice určuje mesačný pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,01.

 

                                           

V Merašiciach dňa 21.1.2015


 


438408

Úvodná stránka