Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavné menu

Úradná tabuľa

Vytlačiť
 

Na stránkach sa pracuje


 
 

Výberové konania

Výberové konanie, Riaditeľ -ka Materskej školyVytlačiť
 

OBEC DOLNÉ TRHOVIŠTE

zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Mrváňom

v súlade s ustanovením § 3 odst. 2 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie RIADITEĽ - KA MATERSKEJ ŠKOLY

Dolné Trhovište č. 204, 920 61

 

1. Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
najmenej päť rokov pedagogickej praxe

2. Iné kritéria a požiadavky:

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- komunikatívnosť
- znalosť príslušnej legislatívy
- riadiace a organizačné schopnosti
- zdravotná spôsobilosť na prácu
- práca s počítačom (internet, Word a pod.)

3. Zoznam požadovaných dokladov:

- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- vyplnený osobný dotazník
- potvrdenie o odbornej pedagogickej praxi
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- písomne spracovaná koncepcia riadenia a rozvoja MŠ (projekt)
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle - -  -zákona o ochrane osobných údajov
- prihláška do výberového konania

4. Význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri rozhodovaní:

- kvalifikačné predpoklady podľa vzdelania
- odborná znalosť problematiky zariadenia (predpísaná agenda, personálne a ekonomické       riadenie, spolupráca so zriaďovateľom, rodičmi, radou školy a inými inštitúciami )
- kvalita projektu, jeho reálne uplatnenie v podmienkach materskej školy

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Dolnom Trhovišti č. 152, 920 61, v obálke s označením:

 

"Výberové konanie - MŠ Dolné Trhovište" s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" do 06.07.2015, do 12.00 hod., na adresu:

                                                                     Obec Dolné Trhovište

Dolné Trhovište č. 152

920 61 Dolné Trhovište

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

dnes je: 1.7.2015

meniny má: Diana

webygroup

006489

1.7.2015
Úvodná stránka