Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiáne webové sídlo obce Dolné Trhovište.

Úradná tabuľa

Vytlačiť
 

Na stránkach sa pracuje


 
 

Verejné vyhlášky

OZNÁMENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA TA Dolné Trhovište VNK,TS,NNKVytlačiť
 

OBEC    DOLNÉ TRHOVIŠTE

Stavebný   úrad

920 61  Dolné Trhovište

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SÚDT:17TA3-159/2017                                       Dolné Trhovište      16.10.2017  

 

O Z N Á M E N I E

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

 

Stavebník:  Západoslovenská   distribučná a.s.  Čulenová 6   81647 Bratislava  IČO  36 361 518

 

Stavba:  TA Dolné Trhovište VNK,TS, NNK    kat. úz. Dolné Trhovište

 

SO 01- VN Prípojka zemná

SO 02- kiosková trafostanica

SO 03- Káblové rozvody NN

.

Predmetom stavby je vybudovanie nového  energetického zariadenia- elektrického káblového vedenia   v zemi a kioskovej novej trafostanice.

      Obec Dolné Trhovište   ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) a v zmysle § 36 stavebného zákona

 

o z n a m u j e

 

začatie územného konania zlúčeného so stavebným konaním

 

TA Dolné Trhovište VNK,TS, NNK    kat. úz. Dolné Trhovište

:   známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a osobám verejnou vyhláškou a súčasne oznamuje, že upúšťa od  ústneho konania a to v zmysle § 36 ods. 2  stavebného zákona č. 50/1976 Zb. vzhľadom na známe  podmienky  výstavby a preto, že žiadosť stavebníka poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. 

       Vzhľadom na  rozsiahlosť stavby s veľkým počtom účastníkov a nedoložené listy vlastníctva vlastníkov dotknutých pozemkov v zmysle §36 ods. 4 stavebného zákona   oznamuje stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou.

        Stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky do 15 pracovných dní  od termínu doručenia tohto oznámenia. Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuly obce Dolné Trhovište 15 dní. Termínom doručenia je posledný deň tejto lehoty. Zároveň upozorňuje účastníkov konania, že sa na  neskoršie podané námietky a pripomienky neprihliadne. Obec, ktorá nie je  stavebným úradom príslušným na toto stavebné konanie a ostatné dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci.  Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

        Podľa ustanovenia § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať predloží jeho zástupca stavebnému úradu písomnú plnú moc.

 

      Do projektovej dokumentácii je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Dolnom Trhovišti v čase úradných hodín pondelok až  piatok  od 8,00 – 15,00 hod.

 

 

 

                                                                                       Ing. Jaroslav M r v á ň

                                                                                        starosta  obce

 

 

Vyvesené v Dolnom Trhovišti  dňa        16.10.2017

 

Zvesené  v Dolnom Trhovišti    dňa       ........................................................

 

 

 

 

Doručí sa :

 

 Západoslovenská distribučná a.s. P.O.BOX 292  81000  Bratislava

Verejná vyhláška

Obvodný úrad životného prostredia , Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Distribúcia SPP a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu

Zriadenie zberných hniezd separovaného odpadu v našej obciVytlačiť
 

     Na základe získanej dotácie z Recyklačného fondu boli pre našu obec zakúpené zberné nádoby na separovaný zber druhotných surovín. Tohto projektu sa okrem našej obce, zúčastňujú aj obce Merašice, Dolné Otrokovce, Horné Trhovište, Tekoldany a Tepličky. Hlavným cieľom je znížiť náklady na skládkovanie komunálnych odpadov a tým udržať poplatok za zneškodňovanie odpadov pre občanov na primeranej výške.

     Zberné hniezda boli zriadené nasledovne:

- otoč pri kostole

- pred obecným úradom

- pri ihrisku, oproti bytovkám

     Zberné hniezda sú vybavené informačnými tabulami, na ktorých je vyznačené, do akého kontajnera jednotlivé vyseparované komodity patria. Žiadame občanov, aby tieto pokyny striktne dodržovali.

    Do konca kalendárneho roku 2016 bude naďalej fungovať systém separovaného zberu formou plastových vriec, podľa platného harmonogramu.


 
 

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

webygroup

Úvodná stránka